Home » เพชรเทพกานต์ by วลัย นวาระ
เพชรเทพกานต์ วลัย นวาระ

เพชรเทพกานต์

วลัย นวาระ

Published
ISBN :
Paperback
640 pages
Enter the sum

 About the Book 

ถึงแมจะเมา คุณชายเพชรกยังไมถึงกับเผลอสติหมดตัวทรงผมสลวยหอมกรุน ระอยูกับหนาและคางของเขา รางกายสวนอืนแนบชิดกันอยางชวยไมไดสามัญสำนึกบอกคุณชาย วารางเบาๆทีเขาคิดวาเปนเดกหนุม หรืออาจจะยังไมทันหนุมดีนักนัน เหนจะไมใชอยางทีคิดเสียแลวMoreถึงแม้จะเมา คุณชายเพชรก็ยังไม่ถึงกับเผลอสติหมดตัวทรงผมสลวยหอมกรุ่น ระอยู่กับหน้าและคางของเขา ร่างกายส่วนอื่นแนบชิดกันอย่างช่วยไม่ได้สามัญสำนึกบอกคุณชาย ว่าร่างเบาๆที่เขาคิดว่าเป็นเด็กหนุ่ม หรืออาจจะยังไม่ทันหนุ่มดีนักนั้น เห็นจะไม่ใช่อย่างที่คิดเสียแล้ว